Tóm tắt phim sex hiếp dâm MIDD-867 Thầy hiệu trưởng xúi học sinh hiếp dâm cô Miku Oohashi. Cũng chỉ vì tranh luận về phương pháp dạy học đối với học sinh lớp học cá biệt mà cô giáo Miku Oohashi đã bị tên thầy hiệu trưởng sở khanh ghét bỏ thù hằn. Hắn ta đã xúi dục tên thầy giáo thể dục hãm hiếm cô giáo Miku Oohashi sau đó thì lại tiếp tục xúi dục đám học sinh cá biệt ở lớp mà cô giáo Miku Oohashi đang chủ nhiệm hiếp dâm cô. Đáng học sinh sẵn đãng muốn chiếm đoạt Miku Oohashi được thầy hiệu trưởng tại điều kiện nện chúng hăng hái hãm hiếp nữ chính của chúng ta lắm.

Thầy hiệu trưởng xúi học sinh

Thầy hiệu trưởng xúi học sinh